Vốn điều lệ đăng ký lần đầu (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5800469093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05/12/2005): 3.200.000.000 đồng.
Số cổ phần: 320.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ đông sáng lập: 09 cổ đông
Quá trình phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty tính đến nay:
Lần Thời gian hoàn thành đợt phát hành VĐL tăng thêm (ngàn đồng) VĐL sau phát hành (ngàn đồng) SL CĐ sau khi phát hành Hình thức phát hành Cơ sở pháp lý
 
1 30/06/2007 3.200.000 6.400.000 42 Phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2007
2 22/04/2008 384.020 6.784.020 42 Trả cổ tức bằng cổ phiếu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008
3 14/05/2009 2.600.000 9.384.020 40 Phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009
4 30/06/2014 938.410 10.322.430 102 Phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đ/cổ phần Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2014
 
 1. SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
  1. Cơ cấu cổ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY; DANH đông tại ngày 15/08/2014
DANH MỤC Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ % nắm giữ trên vốn điều lệ thực góp SỐ CỔ ĐÔNG CƠ CẤU
TỔ CHỨC CÁ NHÂN
Cổ đông nhà nước - - - - -
Cổ đông bên trong 578.278 56,03% 10 - 10
 •  Hội đồng quản trị
373.081 36,14% 01 - 01
 •  Ban kiểm soát
200.141 19.39% 01 - 01
 •  Ban Giám đốc
- - - - -
 •  CBCNV
5.056 0,5% 08 - 08
Cổ đông bên ngoài     453.965 43,97% 92 - 92
 • Trong nước
453.965 43,97% 92 - 92
 •  Nước ngoài
- - - - -
Cổ phiếu quỹ     - - - - -
Tổng cộng 1.032.243 100 102 - 102
Nguồn: TRÀ RỒNG VÀNG
              
 1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty tại ngày 15/8/2014
TT TÊN CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ CMND SỐ CP NẮM GIỮ %/ VĐL THỰC GÓP
1 Trần Lưu Thật Hoài Nhơn, Bình Định 225506279 373.081 36,14%
2 Nguyễn Hữu Nghĩa 109 Đường23/10, P. Phương Sơn, Tp. Nha Trang 220661821 373.081 36,14%
3 Đào Thị Hiền Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình Định 210503870 205.141 19,87%
Tổng cộng   951.303 92.16%
Nguồn: TRÀ RỒNG VÀNG
 1. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ (theo Giấy đăng ký kinh doanh số: 5800469093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05/12/2005)          
 
 
TT TÊN CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ SỐ CMND/
GCNĐKKD
SỐ CỔ PHẦN NẮM GIỮ TỶ LỆ % NẮM GIỮ TRÊN VĐL THỰC GÓP
1 CTCP Chè Lâm Đồng 01 Quang Trung, P.2, TP.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 5800000103 117.300 12,5%
2 Nguyễn Thị Thu 03 Trần Quý Khoách, P.Tân Định, Q.1, Hồ Chí Minh 020588758 23.576 2,51%
3 Đào Văn Túc 276 Trần Phú, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 250185498 3.668 0,39%
4 Lâm Thị Vỵ Tha 505 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, Hồ Chí Minh 020741395 11.660 1,24%
5 Nguyễn Thị Thanh Hà Tổ 1, KP 4, P.B’Lao, TP.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 250112985 3.986 0,42%
6 Huỳnh Văn Duẩn KP 3, P.B’Lao, TP.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 250387888 13.716 1,46%
  Tổng cộng     173.906 18.5%
Nguồn: TRÀ RỒNG VÀNG
Công ty đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 05/12/2005, do đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đến thời điểm hiện tại cổ phiếu phổ thông của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.
 1. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: Không có
 2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  1. Sản phẩm, dịch vụ chính:
Doanh thu chính của Công ty từ hoạt động mua bán chè xanh, chè hương thành phẩm. Theo đó, công ty mua chè thành phẩm từ Công ty Chè Minh Rồng rồi tiến hành đóng gói theo bao bì và mẫu mã của công ty, dưới thương hiệu Trà Rồng Vàng – Minh Rồng. Các sản phẩm của công ty sẽ được xuất khẩu ( khoảng 90%) và tiêu thụ nội địa một phần (khoảng 10%).  Bên cạnh đó, công ty còn có nguồn thu từ dịch vụ gia công sản xuất chè xanh bán thành phẩm và cho thuê tài sản cố định (phương tiện máy móc v.v…). Đối với dịch vụ gia công, công ty sẽ nhận nguyên liệu từ các công ty khác để gia công thành chè xanh bán thành phẩm và thu phí dịch vụ. Việc Công ty mua lại chè thành phẩm trong khi đi gia công chè bán thành phẩm là vì dây chuyền máy móc của công ty hiện không đủ điều kiện để sản xuất ra chè thành phẩm đạt tiêu chuẩn. Trong thời gian sắp tới, công ty sẽ tiến hành nâng cấp trang thiết bị máy móc để sản xuất chè thành phẩm chất lượng cao. Đối với dịch vụ cho thuê tài sản cố định, công ty sẽ cho thuê các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải trong giai đoạn chưa vào vụ sản xuất để gia tăng thu nhập cho công ty.
Ngoài ra, công ty còn dịch vụ giao khoán đất cho nông dân. Theo đó, công ty giao khoán đất cho các hộ nông dân để trồng chè và nông dân có nghĩa vụ nộp một phần sản lượng trồng được cho công ty. Phần sản lượng này sẽ được công ty hoạch toán theo giá nguyên liệu tại thời điểm thu mua và ghi nhận thành doanh thu bán hàng nội bộ.          
 • Cơ cấu doanh thu thuần qua các năm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ĐVT: triệu đồng
SẢN PHẨM – DỊCH VỤ NĂM 2012 NĂM 2013 06 THÁNG 2014
Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT
Bán thành phẩm 15.854  88% 15.649 88% 3.419 88%
Dịch vụ gia công và cho thuê TSCĐ 1.472 8% 1.665 9% 331 8%
Nông nghiệp 446 3% 455 3% 155 4%
Tổng cộng 17.772 100% 17.769 100% 3.905 100% 
 
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014
 • Cơ cấu lợi nhuận gộp qua các năm:
 
SẢN PHẨM – DỊCH VỤ NĂM 2012 NĂM 2013 06 THÁNG 2014
Giá trị %/LN gộp Giá trị %/LN gộp Giá trị %/LN gộp
Bán thành phẩm 270 12% 202 9% 30 6%
Dịch vụ gia công và cho thuê TSCĐ 1.472 67% 1.665 72% 331 30%
Nông nghiệp 446 20% 455 19% 155 64%
Tổng cộng 2.188 100% 2.322 100% 516 100%
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014

Ngày chốt ds cổ đông để lưu ký là 15/8/2014
Vì sao công ty không tự sản xuất chè để bán mà lại mua từ Công ty chè Minh Rồng để đóng gói lại, trong khi công ty lại đi gia công SX chè xanh để bán cho công ty khác? à giải thích thêm cho rõ hoạt động của DN
 
Đã thêm phần giải thích.
Đây đúng là dthu thuần hàng hóa + bán thành phẩm (sau khi đã trừ giảm giá hàng hóa), đã kiểm tra số liệu chính xác.
Bổ sung giải thích biến động của tổng doanh thu, lợi nhuận (để ở sau bảng cơ cấu lợi nhuận gộp):
 • Vì sao doanh thu 6 tháng 2014 giảm nhiều so với năm 2012, 2013
 • Vì sao tỷ trọng doanh thu chè xanh giảm so với năm 2012, 2013, trong khi đó tỷ trọng doanh thu hoạt động cho thuê TSCĐ và chè hương có xu hướng tăng
 • Hoạt động nông nghiệp vì sao cũng giảm về doanh thu
 • Hoạt động chè xanh tuy đóng góp 70-gần 90% doanh thu của Công ty nhưng lợi nhuận chỉ đóng góp 40-gần 50% tổng lợi nhuận gộp của Công ty và đang có xu hướng giảm dần về lợi nhuậnm à giải thích lý do? Đã chỉnh và giải thích