CTY CP CHÈ RỒNG VÀNG
Địa chỉ giao dịch:
280A Trần Phú - TP.Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3863746 – 3740741
Fax: 84.63.3862237
Website: http://trarongvang.com.vn